Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, Falkenberg


Förnybar energi

Förnybar energi är energi som utvinns ur naturliga kretslopp som ytterst drivs av solljuset och dess värme. Vi brukar tala om sol-, vind-, vatten- och biokraft som förnybara energislag.

Biokraft - biogas

Biogas kan vara bränsle till drivamotorn i en bil, traktor eller lastbil men också vara bränsle till ett värmekraftverk där en motorger både energi till en generator förelkraft och energi i form av varmt vatten till att värma lokaler.

Biogödning

Det som blir över efter att biogas har utvunnits är en rest som kallas biogödning. Den har ett högre gödselvärde än oförädlad gödsel och ärpositivför mikroliv och jordens bördighet.