Vessige Biogas - hållbar & förnybar energi Halland, FalkenbergMiljömål

- 100%  förnybar energi


Biogas bidrar positivt till samtliga av FN:s 17 mål för hållbar utveckling direkt eller indirekt.

Med planerad verksamhet kommer lantbrukare i närområdet kunna driva sina maskiner med energi utvunnen av rester och spill från gården. Förädlingen ger biogödsel som blir växtnäring och hållbart kretslopp sluts.

17 globala mål

Biogas anses vara det enda energislag som bidrar till att uppnå FN:n alla olika miljömål.

Biogas ger stor klimatnytta och ren luft

Biogas är förnybart och leder inte till några nettoutsläpp av CO2vid förbränning. Genomsnittlig biogas som drivmedel är ur ett livscykelperspektiv nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp.


Användning av biogas som drivmedel bidrar också till betydligt förbättrad luftkvalitet i städerna. Biogasdrivna fordon ger en sänkning av både kväveoxider (NOX) och skadliga partiklar och bidrar därmed till minskad påverkan på hälsa och miljö. Utsläppen av svaveloxider (SOX) som leder till försurning av mark och vatten, är dessutom nästan noll från biogas och naturgas.